Διαμορφωτικά εργαλεία
 μαρμάρου - γρανίτη

μαρμάρου

 

γρανίτη

ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
Α-20 Α-10 Μ-14
Α-30 Α-15 Μ-14
Α-40 Α-20 Μ 14
Α-50 Α-25 Μ 14
Α-60 Α-30 Μ 14
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
F-20 R-11 +R17 Μ 14
F-30 R-11 +R17 Μ 14
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
E-10 45o Μ 14
E-15 45o Μ 14
E-20 45o Μ 14
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
V-30 2R-15 Μ 14
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
L-30 R-15 Μ 14
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
H-20 R-10 Μ 14
H-30 R-15 Μ 14
 
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
O-30 - Μ 14
 
ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΟ
B+830 - Μ 14
 
Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος. +30 2105981428 , 2105989271 6974793197, 6980827574